Skip to content

MLOpsVN Courses

Tầm nhìn

MLOpsVN là một tổ chức với mong muốn thu ngắn khoảng cách giữa trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và học máy (Machine Learning - ML) trong lý thuyết và ứng dụng thực tế trong production. Kiến thức là chìa khoá đến cơ hội trong ngành AI/ML với những con người nhiệt huyết. Chúng tôi hi vọng thúc đẩy quá trình phát triển của AI/ML tại Việt Nam thông qua các hoạt động định hướng cộng đồng.

Liên hệ