Skip to content

Feature store

Giới thiệu

Câu chuyện bắt đầu ở một công ty X nọ có 2 ông data scientist làm 2 bài toán khác nhau là credit score và churn prediction. Vào một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, 2 ông ngồi trà đá và chia sẻ với nhau về bài toán mình đang làm thì chợt nhận ra cả 2 đều đang tạo một tập hợp các tính năng về demographics (như độ tuổi, giới tính, ngôn ngữ, .v.v.) một cách độc lập, mà đáng lẽ ra là có thể chia sẻ cho nhau. 2 ông chợt này ra ý tưởng về một nơi lưu trữ feature chung để có thể dễ dàng sử dụng cho nhiều vấn đề khác nhau, thế là phiên bản đầu tiên của feature store ra đời.

Liệu rằng feature store còn có công dụng gì không và xây dựng feature store như thế nào, mời bạn đến với nội dung bài học hôm nay.

Môi trường phát triển

Các bạn làm các bước sau để cài đặt môi trường phát triển:

 1. Cài đặt môi trường Python 3.9 mới với các thư viện cần thiết trong file data_pipeline/dev_requirements.txt

 2. Feast sẽ được sử dụng trong bài này. Bạn vào repo mlops-crash-course-platform/ và chạy:

  bash run.sh feast up
  

Note

Trong quá trình chạy code cho tất cả các phần dưới đây, chúng ta giả sử rằng folder gốc nơi chúng ta làm việc là folder data_pipeline.

Feature store

Feature store là một hệ thống giúp lưu trữ, tương tác và quản lý feature. Công cụ này sinh ra để giải quyết vấn đề về:

 • Feature reuse: lưu trữ các feature đã được tạo ra để tái sử dụng khi cần thiết
 • Feature sharing: chia sẻ feature giữa các thành viên trong team hoặc với nhiều team khác nhau
 • Feature consistency: một nguồn dữ liệu cho cả mục đích training và serving
 • Feature monitoring: theo dõi thay đổi (drift) và chất lượng dữ liệu trước khi đưa qua model sử dụng
 • Data leakage: đảm bảo không xảy ra hiện tượng rò rỉ (leak) dữ liệu trong tập training. Ví dụ: dữ liệu training vào thời điểm bất kỳ không được bao gồm dữ liệu mà có timestamp sau đó.

Có rất nhiều feature store ở thời điểm hiện tại, có thể kể tới một số như:

 • Open-source: Feast, Hopsworks
 • Trả phí: Tecton (Feast phiên bản enterprise), Hopworks (phiên bản enterprise), Amazon SageMaker Feature Store, Vertex AI Feature Store

Feast

Ở series này chúng ta sẽ tìm hiểu về feature store thông qua Feast.

Feast có 2 khái niệm stores là:

 • Offline store: lưu trữ dữ liệu lịch sử để phục vụ mục đích training hoặc offline batch serving. Hiện tại Feast hỗ trợ chọn một trong loại data source sau để làm offline store: File, Snowflake, Bigquery và Redshift. Ngoài ra còn các loại khác được contribute bởi cộng đồng ví dụ như PostgreSQL, Spark, Trino, .v.v.., tuy nhiên nên hạn chế dùng vì chưa đạt full test coverage.

 • Online store: lưu trữ dữ liệu mới nhất cho mỗi ID. Store này cần có khả năng serve với low latency để sử dụng cho online serving. Các loại data source mà Feast hỗ trợ để làm online store bao gồm: SQLite, Snowflake, Redis, MongoDB và Datastore. Các loại khác contribute bởi cộng đồng có thể kể đến như PostgreSQL và Cassandra + Astra DB.

Tất cả các config cho Feast bao gồm data source cho mỗi loại store, định nghĩa các feature và entity (ID) nằm trong folder sau:

data_pipeline/feature_repo
├── data_sources.py: định nghĩa các data source
├── entities.py: định nghĩa entity
├── features.py: định nghĩa các bảng feature và các feature cùng kiểu dữ liệu trong từng bảng
└── feature_store.yaml: định nghĩa loại data source và đường dẫn tới feature definition object store

Các bảng feature (còn gọi là feature view) chúng ta sẽ sử dụng bao gồm:

 • driver_stats_view: feature view với data source dạng file
 • driver_stats_stream: stream feature view với data source là Kafka và xử lý dữ liệu bằng Spark. Do bảng này lấy dữ liệu từ stream source nên feature sẽ mới hơn so với driver_stats_view

Code định nghĩa các data source như sau:

data_pipeline/feature_repo/data_sources.py
driver_stats_parquet_file = "../data_sources/driver_stats.parquet"

# local Parquet file as data source
driver_stats_batch_source = FileSource(
  name="driver_stats",
  file_format=ParquetFormat(),
  path=driver_stats_parquet_file,
  timestamp_field="datetime",
  created_timestamp_column="created",
)

# Kafka for stream source
driver_stats_stream_source = KafkaSource(
  name="driver_stats_stream",
  kafka_bootstrap_servers="localhost:29092",
  topic="drivers",
  timestamp_field="datetime",
  batch_source=driver_stats_batch_source,
  message_format=JsonFormat(
    schema_json="driver_id integer, acc_rate double, conv_rate double, datetime timestamp, created timestamp"
  ),
  watermark_delay_threshold=timedelta(minutes=5),  # (1)
  description="The Kafka stream containing the driver stats",
)
 1. Khoảng thời gian đến muộn cho phép của feature trước khi nó bị loại bỏ

Code định nghĩa các feature view như dưới đây:

data_pipeline/feature_repo/features.py
driver_stats_view = FeatureView(
  name="driver_stats",
  description="driver features",
  entities=[driver], # (1)
  ttl=timedelta(days=36500), # (2)
  schema=[
    Field(name="conv_rate", dtype=Float32), # (3)
    Field(name="acc_rate", dtype=Float32),
    Field(name="avg_daily_trips", dtype=Int32),
  ],
  online=True, # (4)
  source=driver_stats_batch_source, # (5)
  tags={},
  owner="batch_source_owner@gmail.com",
)

@stream_feature_view(
  entities=[driver],
  ttl=timedelta(days=36500),
  mode="spark", # (6)
  schema=[
    Field(name="conv_rate", dtype=Float32),
    Field(name="acc_rate", dtype=Float32),
  ],
  timestamp_field="datetime",
  online=True,
  source=driver_stats_stream_source,
  tags={},
  owner="stream_source_owner@gmail.com",
)
def driver_stats_stream(df: DataFrame):
  from pyspark.sql.functions import col

  return (
    df.withColumn("conv_percentage", col("conv_rate") * 100.0)
    .withColumn("acc_percentage", col("acc_rate") * 100.0)
    .drop("conv_rate", "acc_rate")
    .withColumnRenamed("conv_percentage", "conv_rate")
    .withColumnRenamed("acc_percentage", "acc_rate")
  )
 1. Định nghĩa entity cho bảng feature
 2. Time-to-live: Thời gian sử dụng của feature trước khi bị stale
 3. Định nghĩa feature và kiểu dữ liệu
 4. Cho phép online serving
 5. Định nghĩa data source cho bảng feature
 6. Sử dụng Spark để xử lý dữ liệu stream

Sau khi config feature store bằng cách thay đổi các file trong repo feature_repo/, chúng ta cần đảm bảo các data source đã sẵn sàng, bao gồm:

 • FileSource: đảm bảo đường dẫn tồn tại, file không bị lỗi
 • KafkaSource: đảm bảo bootstrap servers đang chạy. Để start bootstrap server này, các bạn chạy:

  cd ../stream_emitting
  bash deploy.sh start
  cd ../data_pipeline
  

  Nếu các bạn sẽ thấy console như sau, tức là Kafka đang stream dữ liệu driver về

Tip
 • Để stop server, các bạn chạy: bash deploy.sh stop

  cd ../stream_emitting
  bash deploy.sh stop
  cd ../data_pipeline
  
 • Để teardown server (stop và remove tất cả docker volume liên quan), các bạn chạy:

  cd ../stream_emitting
  bash deploy.sh teardown
  cd ../data_pipeline
  

Và cuối cùng chúng ta sẽ cập nhật Offline Feature store bằng cách chạy:

cd feature_repo
feast apply

Info

feast apply chỉ cập nhật định nghĩa của các features. feast apply chỉ cần chạy khi bạn cần thêm cột, sửa kiểu dữ liệu của cột, v.v...

Tổng kết

Chúng ta vừa làm quen với một số khái niệm về feature store thông qua Feast. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ:

 • Lấy feature từ Feast
 • aterialize feature từ offline qua online store
 • Đẩy dữ liệu stream về online store và offline store
 • Xây dựng các Airflow pipeline để tự động hóa các công việc trên.

Tài liệu tham khảo