Skip to content

CI/CD cho data pipeline

Photo from flexagon.com

Giới thiệu

Ở bài học về data pipeline, chúng ta đã cùng nhau xây dựng và deploy data pipeline theo các bước như sau:

 • Đóng gói code và môi trường thành image để chạy các bước trong pipeline
 • Thực hiện kiểm thử code
 • Copy Python script định nghĩa DAG sang thư mục dags/ của Airflow

Nếu tự động hóa được các bước này thì có thể đẩy nhanh quá trình release version mới cho pipeline mỗi khi developer thay đổi code. Ở bài học này chúng ta sẽ sử dụng Jenkins để làm điều này.

Jenkins pipeline

Chúng ta sẽ viết Jenkinsfile cho 3 bước trên như sau:

flowchart LR
  n1[1. Build data pipeline] --> n2[2. Test data pipeline] --> n3[3. Deploy data pipeline]
Info

Ở bài học này, chúng ta sẽ sử dụng agent lả docker image python:3.9, do đó trước hết bạn cần truy câp http://localhost:8081/pluginManager/ và cài đặt thêm plugin Docker Pipeline.

Jenkinsfile_data_pipeline
pipeline {
  agent {
    docker {
      image 'python:3.9' # (1)
    }
  }

  stages {
    stage('build data pipeline') {
      when {changeset "data_pipeline/**" }

      steps {
        echo 'Building data pipeline..'
        sh 'cd data_pipeline && make build_image' # (2)
      }
    }

    stage('test data pipeline') {
      when {changeset "data_pipeline/**" }

      steps {
        echo 'Testing data pipeline..' # (3)
      }
    }

    stage('deploy data pipeline') {
      when {changeset "data_pipeline/**" }

      steps {
        sh 'cd data_pipeline && make deploy_dags' # (4)
      }
    }
  }
}
 1. Định nghĩa agent là docker image python:3.9. Image này được sử dụng mặc định cho tất cả các stage trong pipeline.
 2. Build image cho để chạy các bước trong Airflow pipeline
 3. Test code, phần này bạn sẽ bổ sung unit test, integration test, .v.v. dựa vào bài học về kiểm thử hệ thống
 4. Copy script chứa DAG qua folder dags/ của Airflow
Warning

Ở đây, chúng ta để ý file định nghĩa Jenkins CI/CD là Jenkinsfile_data_pipeline, không phải tên mặc định là Jenkinsfile, do đó chúng ta phải thêm một bước cài đặt trên Jenkins để khai báo file này. Để làm điều này, chúng ta truy cập đường dẫn http://localhost:8081/job/mlops-demo/configure và thay đổi Script Path từ Jenkinsfile sang Jenkinsfile_data_pipeline.

Bug

Nếu bạn gặp hiện tượng Github API Rate Limit như sau:

Thì bạn thêm Credentials ở mục Github bằng cách ấn vào Add như hình dưới:

Sau khi bạn thay đổi code ở folder data-pipeline/ và push code lên Github, bạn sẽ thấy Console Output tương ứng với commit này hiển thị tương tự như sau:

Tổng kết

Ở bài học vừa rồi, chúng ta đã sử dụng Jenkins để xây dựng một CI/CD pipeline với 3 bước: buid image, test code và deploy Airflow pipeline. Developer bây giờ chỉ cần tập trung vào code, khi nào code xong thì push lên Github và để CI/CD pipeline lo những phần còn lại một cách tiện lợi.

Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng một CI/CD pipeline phức tạp hơn một chút cho model serving.