Skip to content

Metrics hệ thống

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Giới thiệu

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về theo dõi một hệ thống ML nói chung, với các metrics điển hình và các bộ công cụ được dùng trong quá trình theo dõi.

Trong bài này, chúng ta sẽ triển khai các giải pháp để theo dõi hệ thống ML trong khoá học này, cụ thể là những công việc sau:

 1. Triển khai ELK Stack để theo dõi logs của hệ thống
 2. Triển khai Prometheus và Grafana servers để theo dõi metrics hệ thống

Môi trường phát triển

Ở bài này, chúng ta không viết code, mà sẽ triển khai ELK Stack, Prometheus và Grafana servers. Do đó, bạn không cần cài đặt môi trường phát triển.

Các MLOps tools được dùng trong bài này bao gồm:

 1. Elasticsearch, Kibana và Filebeat: thu thập và hiển thị logs tập trung từ Online serving service
 2. Prometheus và Grafana: theo dõi và hiển thị metrics

Logs

Việc sử dụng công nghệ container có nhiều ưu điểm, nhưng cũng xuất hiện thêm nhiều thách thức cho các kĩ sư. Một trong những thách thức đó là việc thu thập và xử lý logs của mỗi container một cách hiệu quả. May mắn thay, ELK Stack là một trong những giải pháp được cộng đồng ưa chuộng để xử lý vấn đề này.

Cách ELK Stack hoạt động

Hình dưới là một pipeline điển hình cho việc thu thập và xử lý logs tập trung sử dụng ELK Stack.

Đầu tiên, Logstash thu thập logs từ containers và lọc logs. Các cách để lọc logs được người dùng định nghĩa. Sau đó, Logstash đẩy logs tới Elasticsearch để đánh index, tiện cho việc tìm kiếm. Kibana lấy logs ra, phân tích, hiển thị data lên Kibana dashboard.

Có khá nhiều biến thể của pipeline trên, ví dụ như dùng Filebeat để thu thập logs từ containers và gửi logs tới Elasticsearch. Trong bài này, Logstash sẽ được thay thế bằng Filebeat để thu thập logs từ containers và gửi tới Elasticsearch.

Info

ELK Stack được sử dụng làm tên chung cho giải pháp, mặc dù Filebeat sẽ được dùng thay thế cho Logstash trong bài này.

Triển khai ELK Stack

Để triển khai ELK Stack, ở trong repo mlops-crash-course-platform, bạn hãy làm các bước sau:

 1. Triển khai các servers cần thiết

  bash run.sh elk up
  

  Câu lệnh trên sẽ chạy các servers với các file config sau:

  • Filebeat server

   • elk/extensions/filebeat/filebeat-compose.yml: File docker-compose để chạy Filebeat server
   • elk/extensions/filebeat/config/filebeat.yml: Config của Filebeat server
  • Elasticsearch server

   • elk/elk-docker-compose.yml: File docker-compose để chạy Elasticsearch server
   • elk/elasticsearch/config/elasticsearch.yml: Config của Elasticsearch server
  • Kibana server

   • elk/elk-docker-compose.yml: File docker-compose để chạy Kibana server
   • elk/kibana/config/kibana.yml: Config của Kibana server
 2. Đợi 20s để việc khởi tạo các servers hoàn thành

 3. Kiểm tra Elasticsearch server được triển khai thành công chưa:

  curl -X GET http://localhost:9200 -u elastic:changeme
  

  Nếu Elasticsearch server được triển khai thành công, ở terminal sẽ hiển thị tương tự như sau:

  {
    "name" : "ee711e6d1977",
    "cluster_name" : "docker-cluster",
    "cluster_uuid" : "sG38FtFuQSedHb68U_Uv5Q",
    "version" : {
      "number" : "8.4.1",
      "build_flavor" : "default",
      "build_type" : "docker",
      "build_hash" : "2bd229c8e56650b42e40992322a76e7914258f0c",
      "build_date" : "2022-08-26T12:11:43.232597118Z",
      "build_snapshot" : false,
      "lucene_version" : "9.3.0",
      "minimum_wire_compatibility_version" : "7.17.0",
      "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
    },
    "tagline" : "You Know, for Search"
  }
  
 4. Kiểm tra Kibana server được triển khai thành công chưa:

  1. Trên browser, truy cập vào Kibana server tại http://localhost:5601
  2. Đăng nhập với tên user là elastic và mật khẩu là changeme

   Việc đăng nhập thành công chứng tỏ Kibana server đã triển khai thành công.

Truy vấn logs

Sau khi đã triển khai ELK Stack, hãy thử truy vấn logs ở ELK Stack xem logs đã được thu thập thành công từ Online serving service hay chưa.

 1. Gửi vài requests tới Online serving API bằng cách truy cập http://localhost:8172, mở API /inference, click Try it out. Ở phần Request body, bạn gõ nội dung sau:

  {
   "request_id": "uuid-1",
   "driver_ids": [1001, 1002, 1003, 1004, 1005]
  }
  
 2. Đăng nhập vào Kibana server http://localhost:5601. Ở sidebar bên phải, chọn Discover.

 3. Trên UI của page Discover, trong phần gõ câu truy vấn, gõ truy vấn sau:

  container.name:"online_serving"
  

  Info

  Câu truy vấn trên sử dụng ngôn ngữ truy vấn KQL. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

  Bảng hiển thị logs của Online Serving service sẽ giống như sau

  Bạn có thể lưu lại lần discover này bằng cách click vào nút Save ở góc trên bên phải.

Question

Làm thế nào ELK stack có thể biết được nên thu thập logs từ containers nào?

Nếu bạn nào đã đọc file config của Filebeat tại elk/extensions/filebeat/config/filebeat.yml, bạn sẽ thấy một đoạn config như sau:

elk/extensions/filebeat/config/filebeat.yml
1
2
3
4
5
6
filebeat.autodiscover:
 providers:
  # The Docker autodiscover provider automatically retrieves logs from Docker
  # containers as they start and stop.
  - type: docker
   hints.enabled: true

Đoạn config này cấu hình để Filebeat tự động thu thập logs từ các containers và gửi về Elasticsearch. Trong thực tế, chúng ta không muốn thu thập logs từ mọi containers và cũng muốn lọc ra những dòng log nhất định từ service. Để làm điều này, bạn có thể đọc thêm tại đây.

Metrics hệ thống

Trong phần này, Prometheus sẽ được dùng để thu thập các metrics hệ thống và Grafana sẽ được dùng để hiển thị các metrics đó.

Prometheus và Grafana servers

Để triển khai Prometheus và Grafana servers, ở trong repo mlops-crash-course-platform, bạn hãy làm các bước sau:

 1. Triển khai các servers cần thiết

  bash run.sh prom-graf up
  

  Câu lệnh trên sẽ chạy các servers sau:

  • Prometheus server

   • prom-graf/prom-graf-docker-compose.yml: File docker-compose để chạy Prometheus server
   • prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml: Config của Prometheus server
  • Grafana server

   • prom-graf/prom-graf-docker-compose.yml: File docker-compose để chạy Grafana server
   • prom-graf/grafana/config/dashboards.yaml: Grafana dashboard config
   • prom-graf/grafana/config/datasources.yaml. Grafana datasource config. File này định nghĩa sẵn datasource là Prometheus server được triển khai ở trên
  • Node exporter server

   • prom-graf/prom-graf-docker-compose.yml: File docker-compose để chạy Node exporter server

  Node exporter server được cài đặt thêm vào để tính toán các metrics liên quan tới node (chính là máy local hiện tại của bạn), ví dụ như các metrics liên quan tới CPU, memory, v.v. Chúng ta sẽ học cách lấy ra các metrics này từ Node exporter server và hiển thị lên Grafana dashboard ở phần dưới.

 2. Kiểm tra Prometheus server được triển khai thành công chưa:

  1. Truy cập Prometheus server tại http://localhost:9090
  2. Trên Navbar, click Status, chọn Targets
  3. Kiểm tra xem các endpoints của các job prometheus, node, online_serving có ở trạng thái UP không. Bạn có thể cần đợi 30s cho tới khi các endpoints đạt trạng thái này. Hình dưới cho thấy endpoints của các targets trên đã ở trạng thái UP.

   Info

   Một endpoint hoặc một instance, trong Prometheus được hiểu là địa chỉ của service mà Prometheus thu thập metrics. Một job là một process làm nhiệm vụ thu thập metrics từ một tập hợp các instance có chung mục đích. Bạn có thể đọc thêm tại đây.

 3. Kiểm tra xem Grafana server được triển khai thành công chưa

  1. Truy cập vào Grafana server tại http://localhost:3000
  2. Đăng nhập với tên user là admin, và mật khẩu là admin. Việc đăng nhập thành công chứng tỏ Grafana server đã được triển khai thành công.

  Info

  Grafana cần một datasource để có thể lấy metrics về và hiển thị. Prometheus đã được cấu hình làm datasource mặc định của Grafana. Cấu hình này được đặt tại prom-graf/grafana/config/datasources.yaml.

Question

Làm thế nào để tạo một job hay một instance trong Prometheus?

Trong config file prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml của Prometheus server, job online_serving đã được thiết lập sẵn để thu thập metrics từ Online serving service.

prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml
1
2
3
4
5
- job_name: "online_serving"
scrape_interval: 5s
static_configs:
  - targets:
    - "localhost:8172"

Thiết lập này báo cho Prometheus biết rằng, mỗi 5s nó cần phải thu thập metrics từ URI http://localhost:8172/metrics, với /metrics là route mặc định để Prometheus đọc các metrics. Bạn có thể mở URI này trên browser và sẽ thấy nội dung tương tự như sau.

Node Exporter Full dashboard

Ở phần này, chúng ta sẽ triển khai Grafana dashboard tên là Node Exporter Full. Dashboard này được xây dựng sẵn bởi cộng đồng sử dụng Prometheus và Grafana. Nó hiển thị các thông tin quan trọng của hệ thống về máy local mà bạn đang chạy. Bạn hãy làm các bước sau để triển khai.

 1. Đảm bảo config file prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml của Prometheus server chứa config sau:

  prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml
  1
  2
  3
  4
  - job_name: "node"
  static_configs:
    - targets:
      - "localhost:9100"
  
 2. Trên giao diện của Grafana Web UI, ở menu bên trái chọn Dashboards > Browse

 3. Click Import, nhập vào ID của Node Exporter Full dashboard là 1860, click Load
 4. Chọn datasource là Prometheus, click Import. Bạn sẽ nhìn thấy dashboard giống như sau

  Tuỳ thuộc vào cài đặt của Node Exporter service trong file docker-compose prom-graf/prom-graf-docker-compose.yml mà một vài phần của dashboard sẽ không được hiển thị hết. Bạn có thể xem thêm tại đây nếu cần biết thêm chi tiết về cách cấu hình Node Exporter service.

BentoML dashboard

BentoML dashboard đã được chuẩn bị sẵn tại mlops-crash-course-code/monitoring_service/dashboards/bentoml_dashboard.json. Bạn làm các bước sau để triển khai BentoML dashboard trên Grafana.

 1. Copy file dashboard trên vào mlops-crash-course-platform/prom-graf/run_env/grafana/dashboards
 2. Truy cập vào Grafana server tại http://localhost:3000
 3. Ở sidebar bên phải chọn Dashboards
 4. Ở giao diện của trang Dashboards, bạn sẽ thấy BentoML Dashboard, click chọn để mở. BentoML dashboard sẽ giống như sau.

  Dashboard này bao gồm 2 panel:

  • request_in_progress: Hiển thị số lượng requests đang được xử lý
  • request_total: Hiển thị số lượng requests trong 1s, được đo trong thời gian mỗi 5 phút
 5. Click vào tên của panel, chọn Explore để xem câu truy vấn PromQL được sử dụng để đọc data từ Prometheus.

  Info

  PromQL là ngôn ngữ truy vấn được dùng trong Prometheus để tổng hợp data dạng time-series trong thời gian thực. Bạn có thể đọc thêm tại đây.

Question

Làm thế nào mà Grafana tự động đọc được file bentoml_dashboard.json?

Trong config prom-graf/grafana/config/dashboards.yaml của Grafana, bạn sẽ thấy một số config như sau:

prom-graf/grafana/config/dashboards.yaml
1
2
3
updateIntervalSeconds: 10 # (1)
options:
 path: /opt/grafana/dashboards # (2)
 1. Chu kì mà Grafana đọc và cập nhật dashboard nằm trong folder chứa dashboard
 2. Folder chứa Grafana dashboard

Ngoài ra, trong file docker-compose của Grafana server tại prom-graf/prom-graf-docker-compose.yml, chúng ta đã mount folder mlops-crash-course-platform/prom-graf/run_env/grafana/dashboards ở máy local vào folder /opt/grafana/dashboards ở trong docker container. Điều này giúp Grafana tự động đọc các file dashboard trong folder mlops-crash-course-platform/prom-graf/run_env/grafana/dashboards.

Tổng kết

Chúng ta vừa triển khai ELK Stack để thu thập logs tập trung lại một chỗ, truy vấn và hiển thị logs. Chúng ta cũng vừa triển khai Prometheus, Grafana servers để thu thập các metrics hệ thống và hiển thị chúng.

Trong thực tế với ELK Stack, bạn sẽ cần thiết lập các bộ lọc để truy vấn và hiển thị logs hiệu quả hơn, dễ dàng tìm ra logs chứa lỗi để kịp thời xử lý. Với Prometheus, Grafana, bạn sẽ cần tìm hiểu thêm về cách viết các câu lệnh truy vấn sử dung PromQL để có thể chọn lọc và tổng hợp metrics data hiệu quả. Bạn có thể đọc thêm tại Querying Prometheus.

Tập trung logs lại một nơi, theo dõi các metrics hệ thống của Online serving service là chưa đủ trong một hệ thống ML. Ngoài các metrics đó, các metrics về data và model cũng cần được quan tâm, ví dụ như data ở production có bị drift không, model performance như thế nào, v.v. Việc theo dõi các metrics liên quan tới data, model sẽ giúp kịp thời cập nhật data và train lại model. Trong bài sau, chúng ta sẽ thực hiện triển khai một service khá phức tạp, đó là Monitoring service.

Tài liệu tham khảo