Skip to content

Triển khai monitoring service

Photo by Stephen Dawson on Unsplash

Giới thiệu

Trong bài trước, chúng ta đã thiết kế monitoring service với các công việc:

 1. Tạo ra dataset chứa feature bị drift
 2. Triển khai monitoring service để theo dõi data và model performance
 3. Thiết lập Grafana dashboards để hiển thị metrics về data và model

Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện code để triển khai service này.

Môi trường phát triển

Các bạn làm các bước sau để cài đặt môi trường phát triển:

 1. Cài đặt môi trường Python 3.9 mới với các thư viện cần thiết trong file monitoring_service/dev_requirements.txt

 2. Đặt environment variable MONITORING_SERVICE_DIR ở terminal bạn dùng bằng đường dẫn tuyệt đối tới folder monitoring_service. Env var này hỗ trợ chạy python code ở folder monitoring_service/src trong quá trình phát triển.

  cd mlops-crash-course-code/monitoring_service
  export MONITORING_SERVICE_DIR=$(pwd)
  

Các tools sẽ được sử dụng trong bài này bao gồm:

 1. Feast: truy xuất Feature Store
 2. Flask: viết API cho monitoring service
 3. Evidently: kiểm tra chất lượng data và model performance

Note

Trong quá trình chạy code cho tất cả các phần dưới đây, giả sử rằng folder gốc nơi chúng ta làm việc là folder monitoring_service.

Monitoring service

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện code monitoring service. Hình dưới đây thể hiện các luồng data của monitoring service.

  flowchart LR
    n01[ ] --Label--> n2
    n0[Client] --Request--> n1[Online serving<br>service] --Features &<br>prediction--> n2[Monitoring<br>service] --Metrics--> n3[Prometheus<br>& Grafana]
    n1 --Response--> n0

    style n01 height:0px;

Quá trình phát triển monitoring service gồm các bước chính sau.

 1. Viết code gửi request và response data từ Online serving API sang Monitoring API (một RESTful API) của monitoring service
 2. Viết Monitoring API ở monitoring service, nhận data từ Online serving API, dùng data này để theo dõi data drift và model performance
 3. Thiết lập Prometheus server và Grafana dashboards để hiển thị các metrics về data drift và model performance

Monitoring API

Đầu tiên, chúng ta sẽ viết Monitoring API ở monitoring service. Code của monitoring service được đặt tại monitoring_service/src/monitoring_service.py. Bạn hãy để ý tới hàm iterate của class MonitoringService với luồng xử lý data như sau.

monitoring_service/src/monitoring_service.py
1
2
3
4
5
6
7
8
def iterate(self, new_rows: pd.DataFrame): # (1)
  if not self._process_curr_data(new_rows): # (2)
    return
  if not self._process_next_run(): # (3)
    return
  self._execute_monitoring() # (4)
  self._process_metrics(self.features_and_target_monitor.metrics()) # (5)
  self._process_metrics(self.model_performance_monitor.metrics()) # (6)
 1. Hàm iterate nhận vào new_rows, chính là data được Online serving API gửi tới
 2. Xử lý data nhận được
 3. Kiểm tra xem đã đến thời điểm chạy quá trình đánh giá data drift và model performance chưa
 4. Thực hiện phân tích đánh giá data drift và model performance
 5. Gửi metrics về data drift tới Prometheus server
 6. Gửi metrics về model performance tới Prometheus server

Data nhận được từ Online serving API gồm các cột chính sau.

Cột Ý nghĩa
request_id Request ID
conv_rate Feature
acc_rate Feature
avg_daily_trips Feature
best_driver_id ID tài xế được chọn
prediction Dự đoán của model cho driver ID được chọn

Hãy cùng xem hàm _process_curr_data làm công việc gì.

monitoring_service/src/monitoring_service.py
def _process_curr_data(self, new_rows: pd.DataFrame): # (1)
  label_data = read_label_data() # (2)
  if label_data is None:
    return False

  merged_data = merge_request_with_label(new_rows, label_data) # (3)
  if not self.current_data is None: # (4)
    curr_data: pd.DataFrame = pd.concat([self.current_data, merged_data], ignore_index=True)
  else:
    curr_data = merged_data

  curr_size = curr_data.shape[0]
  if curr_size > self.WINDOW_SIZE: # (5)
    curr_data.drop(
      index=list(range(0, curr_size - self.WINDOW_SIZE)), inplace=True
    )
    curr_data.reset_index(drop=True, inplace=True)

  self.current_data = curr_data # (6)

  if curr_size < self.WINDOW_SIZE: # (7)
    Log().log.info(
      f"Not enough data for measurement: {curr_size}/{self.WINDOW_SIZE} rows. Waiting for more data"
    )
    return False
  return True
 1. Hàm _process_curr_data nhận vào data mới được gửi từ Online serving API sang
 2. Đọc label data hay chính là request_data
 3. Kết hợp data mới với label data theo request_id
 4. Tích luỹ data mới với data hiện tại
 5. Bỏ bớt records nếu như số records vượt quá WINDOW_SIZE chính là kích thước của test window
 6. Lưu data mới đã được xử lý vào làm data hiện tại
 7. Kiểm tra xem đã đủ số records cần thiết chưa

Question

Tại sao cần đọc label data hay request_data mỗi khi có records mới được gửi đến từ Online serving API?

Chúng ta không cần phải đọc lại request_data mỗi khi có records mới vì request_data là không đổi. Sở dĩ code được viết như vậy là để giả sử rằng không phải lúc nào label cũng có sẵn ở production.

Sau khi kết hợp data mới với label data theo request_id data được tổng hợp chứa các cột sau:

 • Các cột features: dùng để theo dõi data drift
 • Cột prediction và cột label trip_completed: dùng để theo dõi model performance. Lưu ý, cột prediction được biến đổi trong hàm merge_request_with_label để luôn có giá trị là 1

Tiếp đến, hãy xem hàm _process_next_run_execute_monitoring.

monitoring_service/src/monitoring_service.py
def _process_next_run(self):
  if not self.next_run is None and self.next_run > datetime.now(): # (1)
    return False
  self.next_run = datetime.now() + timedelta(seconds=self.RUN_PERIOD_SEC) # (2)
  return True

def _execute_monitoring(self):
  self.features_and_target_monitor.execute( # (3)
    self.reference_data,
    self.current_data,
    self.column_mapping,
  )
  self.model_performance_monitor.execute( # (4)
    self.current_data,
    self.current_data,
    self.column_mapping,
  )
 1. Kiểm tra xem thời điểm hiện tại có chạy monitoring không
 2. Tính thời điểm tiếp theo sẽ chạy monitoring
 3. Thực hiện đánh giá data drift, giống như chúng ta đã thực hiện ở file notebook monitoring_service/nbs/test_datasets.ipynb
 4. Thực hiện đánh giá model performance

Cuối cùng, đoạn code dưới đây của hàm _process_metrics sẽ gửi metrics của data drift và model performance tới Prometheus server.

monitoring_service/src/monitoring_service.py
def _process_metrics(self, evidently_metrics):
  for metric, value, labels in evidently_metrics:
    metric_key = f"evidently:{metric.name}" # (1)

    if not labels:
      labels = {}
    labels["dataset_name"] = MonitoringService.DATASET_NAME # (2)

    if isinstance(value, str):
      continue

    found = self.metrics.get(metric_key) # (3)
    if found is None:
      found = prometheus_client.Gauge(
        metric_key, "", list(sorted(labels.keys()))
      )
      self.metrics[metric_key] = found

    try:
      found.labels(**labels).set(value) # (4)
    except ValueError as error:
      ...
 1. Tạo tên metric, phải giống với metric được dùng trong Prometheus query trên Grafana dashboards
 2. labels là một dict với key, value là tên và giá trị của các label được quy ước bởi Evidently, ví dụ {'dataset': 'reference', 'metric': 'accuracy'}. labels này có ý nghĩa tương đương với Prometheus labels
 3. self.metrics lưu các object Gauge của Prometheus. Gauge gửi metrics tới Prometheus server. Biến found là một object Gauge, tương ứng với mỗi metric lấy ra từ Evidently
 4. Gán Prometheus labels và giá trị cho Gauge object. Gauge object sẽ gửi labels, giá trị của các metrics lên Prometheus server

Ngoài các đoạn code quan trọng nhất của monitoring service ở trên, các đoạn code còn lại khác mà bạn cần lưu ý như dưới đây.

monitoring_service/src/monitoring_service.py
app = Flask(AppConst.MONITORING_SERVICE) # (1)
...
app.wsgi_app = DispatcherMiddleware(app.wsgi_app, {"/metrics": prometheus_client.make_wsgi_app()}) # (2)
...
SERVICE = MonitoringService() # (3)
...
@app.route("/iterate", methods=["POST"]) # (4)
def iterate():
  item = flask.request.json
  df = pd.DataFrame.from_dict(item) # (5)
  SERVICE.iterate(new_rows=df) # (6)
  return "ok"
...
app.run(host="0.0.0.0", port=8309, debug=True) # (7)
 1. Tạo Flask app. Flask là một thư viện phổ biến được dùng để viết RESTful API trong Python
 2. Tự động tạo endpoint /metrics để Prometheus thu thập metrics
 3. Khởi tạo MonitoringService class
 4. Tạo endpoint /iterate để Online serving API gửi data tới
 5. Biến đổi data nhận vào thành DataFrame
 6. Gọi hàm iterate để thực hiện đánh giá data drift và model performance
 7. Chạy Flask app tại port 8309 ở máy local

Để Prometheus thu thập được metrics gửi qua endpoint /metrics, bạn cần tạo 1 Prometheus Job trong file config của Prometheus server được đặt tại prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml trong repo mlops-crash-course-platform. Prometheus Job này đã được tạo sẵn như dưới đây.

prom-graf/prometheus/config/prometheus.yml
1
2
3
4
5
- job_name: "monitoring_service"
 scrape_interval: 5s
 static_configs:
  - targets:
    - "localhost:8309"

Sau khi code xong monitoring service, chúng ta sẽ cập nhật code trong Online serving API để gửi data tới Monitoring API sau khi model thực hiện dự đoán.

Tích hợp Online serving

Bạn mở file code của Online serving API tại model_serving/src/bentoml_service.py trong repo mlops-crash-course-code. Hãy chú ý tới đoạn code trong hàm inference.

model_serving/src/bentoml_service.py
@svc.api(
  ...
)
def inference(request: InferenceRequest, ctx: bentoml.Context) -> Dict[str, Any]:
  try:
    ...
    result = predict(input_features[sorted(input_features)])
    df["prediction"] = result
    best_idx = df["prediction"].argmax() # (1)
    best_driver_id = df["driver_id"].iloc[best_idx] # (2)

    # monitor
    monitor_df = df.iloc[[best_idx]] # (3)
    monitor_df = monitor_df.assign(request_id=[request.request_id]) # (4)
    monitor_df = monitor_df.assign(best_driver_id=[best_driver_id]) # (5)
    monitor_request(monitor_df) # (6)

  except Exception as e:
    ...

def monitor_request(df: pd.DataFrame):
  try:
    data = json.dumps(df.to_dict(), cls=NumpyEncoder) # (7)
    response = requests.post( # (8)
      MONITORING_SERVICE_API,
      data=data,
      headers={"content-type": "application/json"},
    )
    ...
  except Exception as error:
    ...
 1. Lấy ra index của tài xế có khả năng cao nhất sẽ hoàn thành cuốc xe
 2. Lấy ra ID của tài xế được chọn
 3. Lấy ra record trong DataFrame gốc của tài xế được chọn
 4. Thêm cột request_id vào monitor_df với giá trị là request_id được gửi tới trong request
 5. Thêm cột best_driver_id vào monitor_df. Việc lưu trữ lại thông tin về dự đoán của model là cần thiết, giúp cho việc theo dõi data và debug ở production dễ dàng hơn
 6. Gọi tới hàm monitor_request để gửi data tới Monitoring API. Data được gửi bao gồm các cột chính: request_id, các cột features, predictionbest_driver_id
 7. Biến đổi DataFrame thành dạng JSON với sự hỗ trợ của NumpyEncoder class, giúp cho việc biến đổi JSON trở lại thành DataFrame ở phía Monitoring API dễ dàng hơn
 8. Gửi POST request tới Monitoring API

Như vậy là chúng ta vừa tích hợp Online serving API với Monitoring API của Monitoring service. Sau khi model thực hiện dự đoán ở Online serving API, data được tổng hợp từ requests và prediction của model sẽ được gửi sang Monitoring API để được theo dõi và đánh giá. Monitoring API sẽ thực hiện việc đánh giá data drift, model performance, rồi gửi các metrics sau khi đánh giá ra API endpoint /metrics. Prometheus server sẽ định kì thu thập các metrics qua endpoint /metrics này. Grafana sẽ đọc các metrics từ Prometheus server và hiển thị lên dashboards. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập Grafana dashboards để hiển thị các metrics.

Grafana dashboards và Alerts

Có 2 dashboards chúng ta cần thiết lập, bao gồm:

 1. monitoring_service/dashboards/data_drift.json: Dashboard cho metrics về data drift
 2. monitoring_service/dashboards/classification_performance.json: Dashboard cho metrics về model performance

Bạn cần làm các bước sau để triển khai các dashboards này lên Grafana.

 1. Copy 2 file dashboards trên vào mlops-crash-course-platform/prom-graf/run_env/grafana/dashboards
 2. Truy cập vào Grafana server tại http://localhost:3000
 3. Mở 2 dashboards có tên Evidently Data Drift DashboardEvidently Classification Performance Dashboard

Data Drift Dashboard

Dashboard Evidently Data Drift Dashboard sẽ giống như hình dưới đây.

Dashboard này chứa các panels về data drift bao gồm:

 • General information

  • Dataset drift: Dataset có bị drift hay không
  • Share of drifted features: Tỉ lệ số features bị drift trên tổng số features
  • # of drifted features: Số features bị drift
  • # of features: Tổng số features
 • Detailed information

  • P-value of features: p-value của các features

Model Performance Dashboard

Dashboard Evidently Classification Performance Dashboard sẽ giống như hình dưới đây.

Dashboard này chứa các panels về model performance bao gồm:

 • Reference dataset data

  • Quality: Tổng hợp model performance metrics theo thời gian
  • accuracy, f1, precision, recall: Model performance metrics
  • Prediction class representation: Số lượng các dự đoán theo class
  • Target class representation: Số lượng các label theo class
 • Class 0 information: Thông tin về class 0

  • Confusion 0: Confusion matrix cho class 0
  • Confusion in time: Giá trị của confusion matrix theo thời gian
  • Quality: Tổng hợp model performance metrics cho class 0 theo thời gian
 • Class 1 information: Tương tự class 0

Alerts

Grafana Alerts cho phép kích hoạt cảnh báo khi một vấn đề về metrics xảy ra. Trong bài này, chúng ta sẽ tạo một cảnh báo đơn giản để cảnh báo khi dataset bị drift.

 1. Ở sidebar bên phải của Grafana, click Dashabords. Ở trang Dashboard, tạo Folder tên là Alerts. Folder này được dùng để lưu cảnh báo chúng ta sẽ tạo

 2. Ở sidebar bên phải của Grafana, bạn click vào Alerting. Ở trang Alerting, tab Alert rules, click nút New alert rule.

 3. Trong trang tạo cảnh báo, tạo cảnh báo mới tên là Data drift detection, điền các thông tin trong phần 1. Set a query and alert condition như ảnh dưới, với query A là:

  evidently:data_drift:dataset_drift{dataset_name="drivers"}
  

 4. Phần 2. Alert evaluation behavior3. Add details for your alert

 5. Click Save and exit

Info

Để cấu hình cách mà Alert được gửi đi, bạn vào tab Notification polices và thêm policy mới. Trong bài này, để đơn giản hơn chúng ta sẽ giữ nguyên policy mặc định của Grafana.

Thử nghiệm

Data bị drift

Sau khi thiết lập xong dashboards, chúng ta sẽ viết code để gửi request giả tới Online serving API. Code để gửi requests được đặt tại monitoring_service/src/mock_request.py.

monitoring_service/src/mock_request.py
def construct_request(row: pd.Series) -> dict: # (1)
  request_id = row["request_id"]
  driver_ids = ast.literal_eval(row["driver_ids"])
  return {
    "request_id": request_id,
    "driver_ids": driver_ids,
  }

def send_request(request: dict) -> None: # (2)
  try:
    data = json.dumps(request)
    response = requests.post(
      ONLINE_SERVING_API,
      data=data,
      headers={"content-type": "application/json"},
    )
    ...
  except Exception as error:
    ...

def main(data_type: str, n_request: int = 1): # (3)
  data_path = AppPath.NORMAL_DATA
  if data_type == DataType.DRIFT:
    data_path = AppPath.DRIFT_DATA
  data_source = pd.read_parquet(data_path, engine="fastparquet") # (4)
  request_data = pd.read_csv(AppPath.REQUEST_DATA) # (5)
  ...
  data_source.to_parquet(AppPath.FEAST_DATA_SOURCE, engine="fastparquet") # (6)

  result = subprocess.run(["make", "feast_teardown"]) # (7)
  ...
  result = subprocess.run(["make", "feast_apply"]) # (8)
  ...
  result = subprocess.run(["make", "feast_materialize"]) # (9)
  ...

  total_request = request_data.shape[0]
  for idx in range(n_request):
    row = request_data.iloc[idx % total_request]
    request = construct_request(row)
    send_request(request) # (10)
    ...
 1. Hàm construct_request tạo payload dạng JSON để gửi tới Online serving API
 2. Hàm send_request gửi payload trên tới Online serving API
 3. Hàm main thực hiện quá trình gửi data
 4. Đọc dataset chứa các features tuỳ thuộc vào loại data là normal_data hay drift_data
 5. Đọc request_data
 6. Ghi đè dataset chứa các features vào file data source của Feast
 7. Xoá data ở cả Offline Feature Store và Online Feature Store
 8. Ghi data từ file data source của Feast vào Offline Feature Store
 9. Ghi data từ Offline Feature Store vào Online Feature Store
 10. Gửi lần lượt các request trong request_data tới Online serving API

Để tiến hành thử nghiệm, bạn làm theo các bước sau.

 1. Đảm bảo Online serving service đã chạy

 2. Cập nhật Feature Store

  cd ../data_pipeline
  make deploy_feature_repo # (1)
  cd ../monitoring_service
  
  1. Triển khai code của Feature Store
 3. Build docker image và chạy docker compose cho monitoring service

  make build_image
  make compose_up
  

  Tip

  Định nghĩa về các env vars được dùng trong quá trình build image được lưu tại monitoring_service/deployment/.env. Bạn có thể thay đổi nếu cần.

 4. Gửi 5 requests giả chứa drift_data

  python src/mock_request.py -d drift -n 5
  
 5. Đợi 30s, kiểm tra Evidently Data Drift DashboardEvidently Classification Performance Dashboard, kết quả sẽ giống như sau.

  Evidently Data Drift Dashboard - Dataset drift

  Evidently Classification Performance Dashboard

 6. Mở trang Grafana Alerting, bạn sẽ thấy cảnh báo Data drift detection đang ở trạng thái Firing

 7. Click nút Show state history để xem thời điểm của các trạng thái trong cảnh báo này.

Data không bị drift

Tiếp theo, chúng ta sẽ test trường hợp data không bị drift. Bạn làm các bước sau.

 1. Gửi 5 requests giả chứa normal_data tới Online serving API

  python src/mock_request.py -d normal -n 5
  
 2. Kiểm tra Evidently Data Drift Dashboard, bạn sẽ thấy thông tin Dataset không bị drift số features bị drift là 0. Ngoài ra, cảnh báo Data drift detection cũng đã ở trạng thái Normal

  Evidently Data Drift Dashboard - Dataset không drift

  Alert Data drift detection ở trạng thái Normal

Tip

Nếu mở Kibana ra, bạn cũng sẽ thấy logs của Monitoring service được tự động thu thập nhờ chức năng tự động thu thập logs từ các containers của Filebeat

Tổng kết

Theo dõi và bảo trì luôn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển một hệ thống phần mềm nói chung, đặc biệt là trong một hệ thống ML nói riêng. Trong bài Monitoring này, chúng ta đã biết về các metrics điển hình của hệ thống về data và về model mà một hệ thống ML thường theo dõi.

Chúng ta cũng đã phân tích và thiết kế một service khá phức tạp là Monitoring service. Bạn đã biết cách theo dõi các metrics của data, model như Phát hiện Data drift, Theo dõi model performance, triển khai và thiết lập cảnh báo trên Grafana. Trong thực tế, bạn có thể sẽ cần dùng Grafana alert để kích hoạt một tác vụ nào đó, ví dụ như kích hoạt training pipeline tự động khi phát hiện dataset bị drift hay đơn giản là gửi email thông báo về model performance tới Data Scientist, v.v.

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập và triển khai CI/CD cho các phần trong hệ thống ML. CI/CD giúp chúng ta tự động test và tự động triển khai các Airflow DAGs, cũng như là các services như Online serving service hay Monitoring service, thay vì gõ các lệnh thủ công trong terminal.

Tài liệu tham khảo