Skip to content

CI/CD cho model serving

Photo from www.mabl.com

Giới thiệu

Ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng Jenkins pipeline để tự động hóa quá trình release data pipeline. Trong bài học này chúng ta sẽ sửa Jenkinsfile để phục vụ cho model serving.

Jenkins pipeline

CI/CD pipeline cho model serving sẽ được thay đổi thành như sau:

graph LR
  n1[1. Build model serving] --> n2[2. Test model serving]
  n2[2. Test model serving] --> n3[3.1. Deploy offline batch serving pipeline]
  n2[2. Test model serving] --> n4[3.2. Deploy online serving API]
Tip

Ở đây chúng ta sẽ dùng 1 image cho cả online serving APIoffline batch serving pipeline để hạn chế sự khác nhau giữa code và môi trường chạy.

Jenkinsfile_model_serving
pipeline {
  agent { docker { image 'python:3.9' } }

  stages {
    stage('build model serving') {
      when {changeset "model_serving/**" }

      steps {
        echo 'Building model serving..'
        sh 'cd model_serving && make build_image'
      }
    }

    stage('test model serving') {
      when {changeset "model_serving/**" }

      steps {
        echo 'Testing model serving..' # (1)
      }
    }

    stage('deploy model serving') {
      parallel { # (2)
        stage('batch serving pipeline') {
          when {changeset "model_serving/**" }

          steps {
            sh 'cd model_serving && make deploy_dags'
          }
        }

        stage('online serving API') {
          when {changeset "model_serving/**" }

          steps {
            sh 'cd model_serving && make compose_up'
          }
        }
      }
    }
  }
}
 1. Test code, phần này bạn sẽ bổ sung unit test, integration test, .v.v. dựa vào bài học về kiểm thử hệ thống
 2. Định nghĩa 2 bước chạy song song là serving pipelineonline serving API.

Sau khi bạn thay đổi code ở folder model_serving/ và push code lên Github, bạn sẽ thấy Console Output tương ứng với commit này hiển thị tương tự như sau:

Tổng kết

Ở bài học này, chúng ta đã cải tiến Jenkinsfile của data pipeline để tự động hóa model serving bằng cách sử dụng từ khóa parallel. Bạn có thể đọc thêm Jenkins document tại đây và tiếp tục tuỳ biến CI/CD pipeline, ví dụ: biến bước deploy trong CI/CD sang manual, thay vì tự động chạy cả pipeline một lúc.