Skip to content

Thiết kế monitoring service

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Giới thiệu

Trong bài trước, chúng ta đã triển khai ELK Stack thu thập, theo dõi logs từ các services, Prometheus và Grafana server để theo dõi các metrics hệ thống như CPU, memory, network, v.v. Trong một hệ thống ML, chúng ta cũng cần theo dõi metrics liên quan tới data, model để kịp thời phát hiện sự thay đổi của chúng ở production, để cập nhật data hay train lại model kịp thời. Trong bài này, chúng ta sẽ thiết kế monitoring service với các công việc cụ thể sau:

 1. Tạo ra dataset chứa feature bị drift
 2. Triển khai monitoring service để theo dõi data và model performance
 3. Thiết lập Grafana dashboards để hiển thị metrics về data và model

Môi trường phát triển

Các bạn làm các bước sau để cài đặt môi trường phát triển:

 1. Cài đặt môi trường Python 3.9 mới với các thư viện cần thiết trong file monitoring_service/dev_requirements.txt

 2. Đặt environment variable MONITORING_SERVICE_DIR ở terminal bạn dùng bằng đường dẫn tuyệt đối tới folder monitoring_service. Env var này hỗ trợ chạy python code ở folder monitoring_service/src trong quá trình phát triển.

  cd mlops-crash-course-code/monitoring_service
  export MONITORING_SERVICE_DIR=$(pwd)
  

Các tools sẽ được sử dụng trong bài này bao gồm:

 1. Feast: truy xuất Feature Store
 2. Flask: viết API cho monitoring service
 3. Evidently: kiểm tra chất lượng data và model performance

Note

Trong quá trình chạy code cho tất cả các phần dưới đây, giả sử rằng folder gốc nơi chúng ta làm việc là folder monitoring_service.

Architecture

Theo dõi metrics liên quan tới chất lượng data và model performance, là quá trình kiểm tra xem data và model performance thay đổi như thế nào theo thời gian. Đây cũng là yêu cầu đầu ra của monitoring service. Các chức năng chính của monitoring service được thể hiện như hình dưới

  graph LR
    n00[ ]--Training data-->n1[Phát hiện<br>data drift]--Data metrics-->n01[ ]
    n02[ ]--Production data-->n1

    n10[ ]--Prediction-->n2[Theo dõi model<br>performance]--Model performance-->n11[ ]
    n12[ ]--Label-->n2

    style n00 height:0px;
    style n01 height:0px;
    style n02 height:0px;
    style n10 height:0px;
    style n11 height:0px;
    style n12 height:0px;

Để biết data thay đổi thế nào, training data sẽ được so sánh với production data dựa trên một thuật toán so sánh. Thuật toán này xem xét các thuộc tính về thống kê của data bị thay đổi nhiều hay ít thế nào. Như vậy, đầu vào của chức năng Phát hiện data drift là features ở khi training và features ở production.

Để biết model performance thay đổi thế nào, label ở production sẽ được so sánh với prediction mà model tạo ra. Model performance ở production cũng có thể được so sánh với model performance ở khi training. Để đơn giản, monitoring service sẽ chỉ theo dõi model performance ở production. Như vậy, đầu vào của chức năng Theo dõi model performance là dự đoán của model và label ở production.

Trong bài này, thư viện Evidently được dùng để phát hiện data drift, tính toán model performance metrics. Evidently là một thư viện open-source được sử dụng để đánh giá, kiểm tra và giám sát data, model performance. Evidently đã tích hợp sẵn các thuật toán để theo dõi các thuộc tính thống kê của data như PSI, K-L divergence, Jensen-Shannon distance, Wasserstein distance và các metrics phổ biến của model performance như Accuracy, F1 score, RMSE, MAE, v.v. Bạn có thể đọc thêm ở document của Evidently để tìm hiểu về cách mà Evidently lựa chọn thuật toán tự động khi phát hiện data drift.

Cách test

Trước khi code, chúng ta sẽ phân tích xem làm thế nào để test các chức năng của monitoring service.

Quote

Before you start anything, learn how to finish it.

Phát hiện data drift

Để test chức năng Phát hiện data drift, 2 bộ datasets cần được tạo ra:

# Tên dataset Giá trị
1 normal_data Trong đoạn [A, B]
2 drift_data Trong đoạn [C, D]; C, D nằm đủ xa A, B để gây ra data drift

Hai tình huống như bảng dưới đây cũng cần được sắp đặt.

# Tình huống Data đầu vào Dataset được dùng
1 Production data không bị drift Training data normal_data
Production data normal_data
2 Production data bị drift Training data normal_data
Production data drift_data

Ở tình huống 1, production data không bị drift normal_data vừa là training data, vừa là production data và được lưu vào Online Feature Store. Data được lấy ra ở Online Feature Store sẽ giống với prodution data, tức là sẽ không xảy ra data drift.

Ở tình huống 2, production data bị drift normal_data ở trên vẫn là training data, còn drift_data là production data. drift_data được lưu vào Online Feature Store. Data được lấy ra ở Online Feature Store (drift_data) để model dự đoán có giá trị nằm xa training data (normal_data), tức là sẽ xảy ra data drift.

Question

Cần lấy ra bao nhiêu records từ training data và tích luỹ bao nhiêu records của production data thì mới bắt đầu thực hiện quá trình so sánh?

Khi training dataset quá lớn, chúng ta không thể lấy hết các records ra để so sánh được. Thông thường, một con số đủ nhỏ sẽ được dùng để việc theo dõi data được diễn ra liên tục và gần với thời gian thực (near real-time). Đồng thời, con số này cũng phải đủ lớn, để các tính chất thống kê của data không quá khác biệt ở các phần của dataset. Phương pháp lựa chọn và số records cần lựa chọn tuỳ thuộc vào nhu cầu và tần suất theo dõi production data của mỗi dự án.

Tip

Thuật ngữ reference window chỉ tập hợp các records để so sánh với production data. Thuật ngữ test window chỉ tập hợp các records để so sánh với reference window

Để đơn giản, chúng ta sẽ tạo ra 5 records cho mỗi dataset và chỉ tích luỹ 5 records của production data để thực hiện việc so sánh data.

Một lý do nữa cho con số 5 là vì ở Online serving API, features được lấy ra sẽ là features mới nhất trong dataset. Do đó, việc tạo ra nhiều records ở nhiều thời điểm là không cần thiết. Chỉ cần đảm bảo rằng trong Feature Store, tồn tại ít nhất 1 record cho mỗi ID của tài xế ở request gửi đến. Vì dataset gốc chỉ chứa ID của 5 tài xế bao gồm [1001, 1002, 1003, 1004, 1005], nên chỉ cần 5 records cho mỗi dataset.

Tóm lại, chúng ta cần tạo ra 2 datasets có khoảng giá trị nằm xa nhau, mỗi dataset có 5 records tương ứng với 5 ID của các tài xế. Để đơn giản hoá quá trình test, phân phối chuẩn sẽ được sử dụng cho các giá trị của features trong cả 2 datasets.

Bảng dưới đây là một ví dụ của normal_data.

index datetime driver_id conv_rate acc_rate avg_daily_trips
0 2021-07-19 23:00:00+00:00 1001 0.186341 0.226879 107
1 2021-07-18 06:00:00+00:00 1002 0.071032 0.229490 250
2 2021-07-28 09:00:00+00:00 1003 0.050000 0.192864 103
3 2021-07-27 10:00:00+00:00 1004 0.184332 0.050000 49
4 2021-07-23 05:00:00+00:00 1005 0.250000 0.250000 246

Bảng dưới đây là một ví dụ của drift_data.

index datetime driver_id conv_rate acc_rate avg_daily_trips
0 2021-07-19 23:00:00+00:00 1001 0.886341 0.926879 807
1 2021-07-18 06:00:00+00:00 1002 0.771032 0.929490 950
2 2021-07-28 09:00:00+00:00 1003 0.750000 0.892864 803
3 2021-07-27 10:00:00+00:00 1004 0.884332 0.750000 750
4 2021-07-23 05:00:00+00:00 1005 0.950000 0.950000 946

Theo dõi model performance

Để test chức năng Theo dõi model performance, label của mỗi request được gửi tới Online serving API cần được biết, thì mới đánh giá được dự đoán của model là đúng hay sai.

phần Online serving của bài Triển khai model serving, request và response được gửi tới Online serving API có dạng như sau.

// Request
{
 "request_id": "uuid-1",
 "driver_ids": [1001, 1002, 1003, 1004, 1005]
}
// Response
{
 "prediction": 1001,
 "error": null
}

Với mỗi ID của tài xế, model trả về 1 số thực. Số thực này thể hiện khả năng mà tài xế có hoàn thành cuốc xe hay không. Tuy nhiên ở production, chúng ta không biết chính xác số thực này là bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết rằng, khi model trả về ID tài xế có khả năng cao nhất hoàn thành cuốc xe là 1001, thì tức là model đang dự đoán tài xế có ID 1001 sẽ hoàn thành cuốc xe. Bảng dưới đây thể hiện kết quả dự đoán của model và ID của tài xế được chọn, thông tin cuốc xe có hoàn thành không, với mỗi request được gửi đến Online serving API.

request_id driver_ids Dự đoán của model Tài xế được chọn Hoàn thành
uuid-1 [1001, 1002, 1003] 0.1234 1001 1
uuid-2 [1001, 1002, 1003] 1.2345 1001 0
uuid-3 [1001, 1002, 1003] -1.5678 1002 1

Như bạn thấy, mặc dù có dự đoán của model, nhưng bạn sẽ không có label ở dạng số thực này để so sánh. Bạn chỉ biết tài xế được chọn được dự đoán là sẽ hoàn thành cuốc xe, tức là dự đoán luôn là 1 cho tài xế được chọn đó. Như vậy, để test chức năng theo dõi model performance của monitoring service, bạn chỉ cần tạo ra labels cho mỗi request được gửi tới ở dạng 1/0 chứ không phải ở dạng số thực mà model trả về.

Question

Cần tạo ra bao nhiêu request và label tương ứng?

Ở phần trước, chúng ta đã phân tích rằng chỉ cần tích luỹ 5 records là đủ để thực hiện quá trình so sánh data, nên số lượng request và label tương ứng cũng chỉ cần 5 records. Dataset chứa 5 records này được gọi là request_data, gồm 3 cột:

 1. request_id: request id
 2. driver_ids: danh sách ID các tài xế được gửi đến trong request
 3. trip_completed: label cho request

Có một vấn đề như sau. Nếu tài xế 1001 luôn được dự đoán là tài xế có khả năng cao nhất sẽ hoàn thành cuốc xe, thì bộ features của tài xế 1001 sẽ luôn được gửi về monitoring service, khiến cho tính chất thống kê của production data sẽ không giống với tính chất thống kê của normal_data hoặc drift_data. Để khắc phục, bạn cần đảm bảo cả 5 bộ features của 5 tài xế trong dataset mà chúng ta dùng (normal_data hoặc drift_data) đều được gửi tới monitoring service. Bảng dưới đây là một ví dụ cho dataset request_data.

request_id driver_ids trip_completed
uuid-1 [1001] 1
uuid-2 [1002] 0
uuid-3 [1003] 1
uuid-4 [1004] 0
uuid-5 [1005] 1

Như các bạn thấy, khi driver_ids chỉ chứa 1 ID, thì chắc chắc ID này sẽ được chọn làm dự đoán của model.

Như vậy là chúng ta đã phân tích xong cách test monitoring service, với các bộ dataset cần được tạo ra bao gồm normal_data, drift_datarequest_data. Các phần dưới đây sẽ tập trung vào viết code.

Tạo datasets

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo ra 2 datasets có tính chất và mục đích như bảng dưới đây.

Dataset Phân phối Số records
normal_data Phân phối chuẩn, giá trị thuộc [0.05, 0.25] 5
drift_data Phân phối chuẩn, giá trị thuộc [0.75, 0.95] 5

Code để tạo ra 2 datasets này nằm tại monitoring_service/nbs/prepare_datasets.ipynb.

monitoring_service/nbs/prepare_datasets.ipynb
df_orig = pd.read_parquet(DATA_PATH, engine='fastparquet')
driver_ids = np.unique(df_orig['driver_id']) # (1)

N_SAMPLES = driver_ids.shape[0]
X, _ = make_classification(n_samples=N_SAMPLES, random_state=random_seed) # (2)

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0.05, 0.25))
X = scaler.fit_transform(X) # (3)

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0.75, 0.95))
X_shift = scaler.fit_transform(X) # (4)

def create_dataset(generated_X):
  df = pd.DataFrame()
  df['conv_rate'] = generated_X[:, 0] # (5)
  df['acc_rate'] = generated_X[:, 1]
  df['avg_daily_trips'] = np.array((generated_X[:, 2] * 1000), dtype=int) # (6)
  return df

# Tạo normal_data và drift_data
normal_df = create_dataset(X)
drift_df = create_dataset(X)

# Tạo request_data
request_id_list = [] # (7)
driver_ids_list = []

for i in range(N_SAMPLES):
  request_id = f"uuid-{i}"
  request_id_list.append(request_id)
  driver_id = driver_ids[i % len(driver_ids)] # (8)
  driver_ids_list.append([driver_id])

y = np.random.choice([0, 1], size=N_SAMPLES, p=[0.3, 0.7]) # (9)

request_df = pd.DataFrame() # (10)
request_df['request_id'] = request_id_list
request_df['driver_ids'] = driver_ids_list
request_df['trip_completed'] = y
 1. Lấy ra ID các tài xế từ dataset gốc
 2. Tạo ra 1 dataset dạng classification theo phân phối chuẩn dùng hàm make_classification của scikit-learn
 3. Biến đổi X về đoạn [0.05, 0.25]. X sẽ được dùng để tạo normal_data
 4. Biến đổi X về đoạn [0.75, 0.95], lưu vào X_shift. X_shift sẽ được dùng để tạo drift_data
 5. Sử dụng 3 cột đầu tiên của XX_shift để làm features cho normal_datadrift_data
 6. Feature avg_daily_trips nằm trong khoảng từ 0 tới 1000
 7. Khởi tạo list chứa request ID và list chứa ID các tài xế cho mỗi request
 8. Lần lượt lấy ra ID các tài xế
 9. Tạo ra label cho mỗi request với xác suất 0.3 cho label 0 và 0.7 cho label 1. 2 con số này được lấy bất kì
 10. Tạo DataFrame chứa request_data

Đoạn code trên tạo ra request_data chứa thông tin về request được gửi tới Online serving API. Thông tin về request cũng sẽ chứa label tương ứng của mỗi request. Tiếp theo, chúng ta sẽ test các datasets được tạo ra bằng cách sử dụng Evidently để phát hiện data drift và đánh giá model performance.

Test datasets

Code của phần này được đặt tại monitoring_service/nbs/test_datasets.ipynb.

monitoring_service/nbs/test_datasets.ipynb
normal_df = pd.read_parquet(ORIG_DATA_PATH, engine='fastparquet') # (1)
drift_df = pd.read_parquet(DRIFT_DATA_PATH, engine='fastparquet')
request_df = pd.read_csv(REQUEST_DATA_PATH)

column_mapping = ColumnMapping( # (2)
  target="trip_completed", # (3)
  prediction="prediction", # (4)
  numerical_features=["conv_rate", "acc_rate", "avg_daily_trips"], # (5)
  categorical_features=[], # (6)
)

features_and_target_monitor = ModelMonitoring(monitors=[DataDriftMonitor()]) # (7)
model_performance_monitor = ModelMonitoring(monitors=[ClassificationPerformanceMonitor()]) # (8)

# Chạy kiểm tra data drift
features_and_target_monitor.execute( # (9)
  reference_data=normal_df, # (10)
  current_data=drift_df, # (11)
  column_mapping=column_mapping,
)

# Chạy kiểm tra model performance
predictions = [1] * drift_df.shape[0]
drift_df = drift_df.assign(prediction=predictions) # (12)
drift_df = drift_df.assign(trip_completed=request_df["trip_completed"]) # (13)

model_performance_monitor.execute( # (14)
  reference_data=drift_df,
  current_data=drift_df,
  column_mapping=column_mapping,
)
 1. Đọc normal_data, drift_datarequest_data
 2. ColumnMapping là 1 class trong Evidently định nghĩa ý nghĩa của các cột trong bộ data
 3. Định nghĩa cột target hay chính là label
 4. Định nghĩa cột prediction hay chính là dự đoán của model
 5. Định nghĩa các cột là features ở dạng số
 6. Định nghĩa các cột là features ở dạng categorical
 7. Định nghĩa object ModelMonitoring để theo dõi data drift. ModelMonitoring là 1 class trong Evidently định nghĩa các loại monitoring mà chúng ta muốn chạy. Có nhiều loại monitoring như DataDriftMonitor, CatTargetDriftMonitor, NumTargetDriftMonitor, v.v.
 8. Định nghĩa object ModelMonitoring để theo dõi model performance
 9. Kiểm tra data drift, so sánh drift_data với normal_data
 10. Dùng normal_data làm reference window hay training data. Trong Evidently, reference window được gán vào tham số reference_data
 11. Dùng drift_data làm test window hay production data để so sánh với training data. Trong Evidently, test window được gán vào tham số current_data
 12. Thêm cột prediction vào drift_data, hay chính là dự đoán của model. Như đã phân tích ở phần trước, predictions của model luôn là 1
 13. Thêm cột trip_completed vào drift_data hay chính là label của mỗi record
 14. Kiểm tra model performance so sánh drift_data với chính nó

Question

Tại sao lại cần kiểm tra model performance bằng cách so sánh drift_data hay production data với chính nó?

Trong Evidently, với loại monitoring là ClassificationPerformanceMonitor nếu cả reference window, test window đều chứa prediction và label thì Evidently sẽ tính toán các metrics của model performance trên cả 2 datasets này, việc thực hiện so sánh xem các metrics đó khác nhau thế nào. Tuy nhiên để đơn giản hoá, chúng ta chỉ cần biết model performance của model với production data, chứ không cần so sánh model performance giữa reference window, test window. Vì vậy, chúng ta sẽ truyền vào drift_data vào cả reference_datacurrent_data. Bạn có thể đọc thêm tại đây để hiểu rõ hơn về cách Evidently tính model performance.

Kết quả được in ra sau khi chạy giống như sau.

data_drift:n_drifted_features | 3 | None # (1)
data_drift:dataset_drift | True | None # (2)
...

classification_performance:quality | 0.4 | {'dataset': 'reference', 'metric': 'accuracy'} # (3)
classification_performance:class_quality | 0.0 | {'dataset': 'reference', 'class_name': '0', 'metric': 'precision'} # (4)
...
 1. Số features bị drift
 2. current_data, hay test window, có bị drift không
 3. accuracy của model
 4. precision của model cho class 0

Để tìm hiểu thêm về các loại monitoring khác hay các chức năng khác của Evidently, bạn có thể xem thêm các ví dụ tại website của Evidently.

Tổng kết

Trong bài này chúng ta đã phân tích, thiết kế một service khá phức tạp là Monitoring service. Bạn đã hiểu các yêu cầu về các chức năng của một Monitoring service để theo dõi các metrics của data, model như Phát hiện Data drift, Theo dõi model performance. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ học cách triển khai và thiết lập cảnh báo trên Grafana.

Tài liệu tham khảo